SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 
BAN LÃNH ĐẠO UBND

 - Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Tấn Thịnh

  . Điện thoại: 0500.3732264, DĐ: 0982.093.196

  . Nhiệm vụ: Phụ trách chung các công tác của UBND huyện; chủ tài khoản ngân sách huyện, trực tiếp phụ trách khối nội chính, phụ trách kế hoạch, quy hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội của huyện, công tác xây dựng cơ bản, công tác cán bộ công chức và xây dựng chính quyền cơ sở; công tác dân tộc và tôn giáo.

  - Phó Chủ tịch UBND huyện:   Ông Nguyễn Lự

. Điện thoại: 0500.3732380; DĐ: 0913.421.035

. Email: nglutruc@yahoo.com.vn

. Nhiệm vụ: Được chủ tịch UBND giao quyền thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng và giúp Chủ tịch trực tiếp phụ trách các công tác sau: Văn hoá thông tin thể thao, Truyền thanh truyền hình, Y tế, Giáo dục, Lao động thương binh xã hội; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 135; theo dõi công tác văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Phó chủ tịch UBND huyện :  Ông Nguyễn Lân

  . Điện thoại: 0500.3732265, DĐ: 0913.444.534

   . Email: nglan58@yahoo.com.vn

  . Nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, đất đai và tài nguyên môi trường, định canh định cư và công tác xây dựng phát triển nông thôn.

- Phó chủ tịch UBND huyện: : Ông Huỳnh Minh Lượng

  . Điện thoại: 0500.3732775, DĐ: 0935.723.979

  . Nhiệm vụ: Giúp chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực về kinh tế-tài chính, khoa học công nghệ, giao thông vận tải, thương mại và du lịch, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; theo dõi chỉ đạo hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh.  

CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN


   1. Phòng Nội vụ:
+ Trưởng Phòng:  Bà Lê Thị Nga
   . Điện thoại : 0500.3732063
+ Phó Trưởng Phòng : Ông Trần Toản
  . Điện thoại: 0500.3732574
+ Chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư Pháp
+ Trưởng Phòng: Ông Hồ Mộng Linh
 . Điện thoại : 0500.2468568
+ Phó Trưởng Phòng :  Ông Trương Thế Mười
+ Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính & Kế hoạch
+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Dậu
  . Điện thoại : 0500.3732320
 + Phó Trưởng Phòng:  Ông Văn Phú Hoàng
   .Điện thoại: 0500.3732228
+ Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác: tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hợp thống nhất về kinh tế HTX, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.


4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
 + Trưởng phòng: Ông Văn Phú Hồng
   . Điện thoại : 0500.3709419
 + Chức năng: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.


5. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
+ Trưởng phòng: Ông Trương Văn Thùy
   . Điện thoại : 0500.3733736
+ Phó Trưởng Phòng:  Ông Trương Hữu Phấn
   . Điện thoại: 0500.3733046
+ Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá-Thông tin.
+ Trưởng Phòng: Bà Nguyễn Thị Hòa
   . Điện thoại : 0500.3732236
+ Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu  chính viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin,  phát thanh, báo chí, xuất bản.      
   
7. Phòng Giáo dục & Đào tạo
+ Trưởng phòng: Ông Trần Quốc
   . Điện thoại : 0500.3732314
+ Phó Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Xuân Mỹ
  . Điện thoại: 0500.3733389              
+ Phó Trưởng Phòng: Ông Lê Xuân Quý
   . Điện thoại: 0500.3732074     
+ Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn cán bộ quảm lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi tre em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chúng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế
+ Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Dung
   . Điện thoại : 0500.3733062
+ Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: y tế cơ sở,  y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền,  thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người dân, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, dân số.

9. Thanh tra
+ Chánh Thanh tra : Ông Lưu Văn Thành
   . Điện thoại : 0500.3732875
+ Phó Chánh Thanh tra : Hồng Thanh Tâm
   . Điện thoại: 0500.3732875
+ Chức năng: Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  10. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện         
+ Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Phú Thiên
   . Điện thoại  : 0500.3732781
+ Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diên nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông -lâm-ngư-diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.         
 
 11. Phòng Công thương.
+ Trưởng phòng: Ông Đinh Vạn Thắng
   . Điện thoại : 0500.3732580
+ Phó Trưởng phòng : Ông Trần Xuân Thủy
   . Điện thoại: 0500.3732321
+ Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kĩ thuật đô thị, giao thông, khoa học công nghệ.

12. Văn phòng HĐND & UBND huyện.
+ Chánh Văn phòng :  Ông Lê Thanh Chương
   . Điện thoại: 0500.3732413
+ Phó Chánh Văn phòng:  Ông Nguyễn Đông      
   . Điện thoại : 0500.3732062
+ Phó Chánh Văn phòng:  Bà Đinh Trần Thị Bích Nga      
   . Điện thoại : 0500.3732927
+ Chức năng: Tham mưu tổng hợp cho ủy ban nhân dân về hoạt động của ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.