SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
 - Chủ tịch UBND huyện EaH’leo: Võ Văn Tập

  .Điện thoại CQ: 0500 3777347, DĐ: 0913436799, NR: 05003.777355

  .Lĩnh vực phụ trách:  trực tiếp lãnh đạo điều hành các cơ quan thuộc khối Nội chính và những công việc quan trọng khác, chiụ trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của UBND huyện trước UBND tỉnh, Huyện uỷ và Thường trực HĐND huyện.


- Phó chủ tịch UBND huyện: 
  Ông Lê Thăng Long

  .Điện thoại CQ: 0500 3777460, DĐ: 0914010392

  .Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, doanh nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, Giao thông vận tải, khoa học công nghệ.


- Phó chủ tịch UBND huyện :  Ông Y Manh ADrơng.

  .Điện thoại CQ: 0500 3778059, DĐ: 0903543673, NR: 05003.777660

  .Lĩnh vực phụ trách: nhà đất, tài nguyên-môi trường


- Phó chủ tịch UBND huyện: Ông Đoàn Tử Minh

- Điện thoại CQ: 0500 3778064, DĐ: 0914042692, NR: 05003.777.389

- Lĩnh vực phụ trách: Giáo dục và đào tạo, Y tế, Văn hóa thông tin - thể thao, Truyền thanh - truyền hình, Lao động - thương binh và xã hội, Khuyến học, BHXH, Dân tộc, Dân số - gia đình và trẻ em và các lĩnh vực xã hội khác.
CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN
1. Phòng Nội vụ:
   .Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Xuân Thảo
   . Điện thoại cơ quan: 0500 3776501
   . Email:
   .Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp của nhà nước, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ công chức, viên chức nhà nước, cán bộ công chức xã, thị trấn, các tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng

2. Phòng Tư pháp huyện.
 . Trường phòng: Ông: Vũ Trung Thành
 . Điện thoại cơ quan: 0500 3777311
 . Email:
 . Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính&Kế hoạch
  . Trưởng phòng: Ông Lê Công Phương
  . Điện thoại cơ quan: 0500 3777544
  . Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác: tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh, tổng hiợp thống nhất về kinh tế HTX, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
  . Trưởng phòng: Ông Trương Công Đích .
   . Điện thoại cơ quan: 05003777306
   . Email:
   .Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  tài nguyên: đất, nước, khoáng sản, môi trường

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội
   . Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang
   . Điện thoại cơ quan: 0500 3777307
   . Emai:
   . Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá-Thông tin.
   . Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Tấn Đức
   . Điện thoại cơ quan: 0500 3777138
   . Emai:
   .Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu  chính viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin,  phát thanh, báo chí, xuất bản.   
  
7.Phòng Giáo dục&Đào tạo
   . Trưởng phòng: Ông Bùi Khắc Mạnh
   . Điện thoại cơ quan: 0500 3777137
   . Email:
   . Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà nước và tiêu chuẩn cán bộ quảm lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi tre em, quy chế thi cử và cấp văn bằng, chúng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.   
       
8.Phòng Y tế
   . Trưởng phòng: Bà Lương Thị Duyên
   . Điện thoại cơ quan: 0500 3778772
   . Email:
   . Chức năng: Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: y tế cơ sở,  y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền,  thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người dân, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, dân số.

9. Thanh tra
   .Chánh Thanh tra : Ông Lê Vĩnh Hảo
   . Điện thoại cơ quan:0500 2222163
   . Email:
   . Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

  10. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện.
   . Trưởng phòng: Ông Bùi Công Lăng
   . Điện thoại cơ quan : 0500 3777461
   . Email:
   . Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, diên nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông -lâm-ngư-diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.      

 11. Phòng Công thương.
. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Hương
   . Điện thoại cơ quan : 0500 3777308
   . Email:
   . Chức năng: tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kĩ thuật đô thị, giao thông, khoa học công nghệ.

12. Văn phòng HĐND & UBND huyện.
+ Chánh Văn phòng :  Ông Nguyễn Khắc Vũ
   . Điện thoại cơ quan: 0500 3777723
   . Email:
   . Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung (bao gồm: Bộ phận tham mưu tổng hợp, hành chính quản trị, công tác tổ chức cán bộ, đối ngoại, kế toán tài vụ, chủ tài khoản văn phòng); Theo dõi giúp Chủ tịch UBND huyện trên các lĩnh vực: Nội chính, tài chính - kế hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, thi đua khen thưởng, kế hoạch phát triển KT - XH, quy hoạch, đối ngoại, cải cách hành chính; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND & UBND huyện về việc lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan văn phòng  HĐND & UBND huyện.
   + Phó Chánh Văn phòng:  Ông Võ Tý Hon          
    . Điện thoại cơ quan : 0500 3778690
   . Email:
  . Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách, quảm lý điều hành hoạt động của bộ phận tổng hợp, văn thư-lưu trữ, công nghệ thông tin
   + Phó Chánh Văn phòng:  Ông Y Nai K’sơ:        
    . Điện thoại cơ quan : 0500 3777141
   . Email:
  . Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc gồm: lập kế hoạch, chương trình, mục tiêu, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết các vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số
Ngoại tệ Mua Bán
USD
EUR
GBP
AUD
HKD
CAD
JPY
CHF
SGD
THB
Nguồn www.vietcombank.com.vn