Sở Tài nguyên Môi trường
I. THÔNG TIN CHUNG:
- Tên cơ quan : Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk lắk
- Địa chỉ : 46 Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk lắk
- Số điện thoại :     0500.3852477
- Số Fax :         0500.3854841
- Địa chỉ Email : tnmt@daklak.gov.vn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC :
 
   
III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức :
1. Chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường:
Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 74/2003/QĐ-UBND, ngày 27/5/2003 của UBND tỉnh Đắk Lắk;
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 3503 /QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh (thay thế Quyết định 112/QĐ - UB ngày 17/10/2006): Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. 
IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN :
Chi tiết về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường vui lòng xem tại file đính kèm

http://daklak.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1/3032001.DOC