Sở Nội vụ
I. THÔNG TIN CHUNG:
Tên cơ quan: Sở Nội vụ.
Địa chỉ: 45 Y Jút, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại: 3.852.353
Số fax: 3.850.951
Địa chỉ email: noivu@daklak.gov.vn hoặc sonoivu_daklak@yahoo.com.vn

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Lãnh đạo cơ quan:2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
- Văn phòng:
+ Chánh Văn phòng: Đào Huy Hiệu, ĐTDĐ: 0935.288555, CQ: 3.912656
- Phòng Cải cách hành chính:
+ Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Thi, ĐTDĐ: 0905.554567, CQ: 3.854451
+ Phó Trưởng phòng: Lê Quang Đương, ĐTDĐ: 0914.098328, CQ: 3.854451
- Phòng Xây dựng chính quyền:
+ Trưởng phòng: Phan Ngọc Càng, ĐTDĐ: 0905.076669, CQ: 3.850830
+ Phó Trưởng phòng: Y Sư Niê, ĐTDĐ: 0905.304727, CQ: 3.850830
- Phòng Cán bộ công chức và viên chức:
+ Trưởng phòng: Nguyễn Minh Huấn, ĐTDĐ: 0914.003466    CQ: 3.813583
+ Phó Trưởng phòng: Y Mơ MLô, ĐTDĐ: 0905.127907, CQ: 3.813583
- Phòng Tổ chức Bộ máy và Đào tạo:
+ Phó Trưởng phòng: Võ Văn Hùng, ĐTDĐ: 0903.519397, CQ: 3.850831
+ Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thảo Trang, ĐTDĐ: 0905.192047, CQ: 3.850831
- Phòng Thanh tra:
+ Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Hồng ,ĐTDĐ: 0983.441561, CQ: 3.850955
+ Phó Chánh TT: Hoàng Trọng Chính, ĐTDĐ: 0914.057676, CQ: 3.850955
- Ban Tôn giáo:
+ Trưởng ban: Nguyễn Tấn Chức, ĐTDĐ: 0912.484887, CQ: 3.855.034
- Ban Thi đua khen thưởng:
+ Trưởng ban: Nguyễn Doãn Việt ,ĐTDĐ: 0914.003359, CQ: 3.842561
- Chi cục Văn thư lưu trữ:
+ Phó Chi cục trưởng: Ngưyễn Văn Lâm, ĐTDĐ: 0905.413307, CQ: 3.844124
+ Phó Chi cục trưởng: Lương Sơn Bá, ĐTDĐ: 0913.447064, CQ: 3.844124   

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:
Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng.
Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sư chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, huớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
Chi tiết về nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ vui lòng xem tại file đính kèm

http://daklak.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1/3028003.DOC