Trang chủ       Liên hệ       Liên kết       Sơ đồ     Tiếng Việt      English
Sở Lao Động -Thương Binh Xã Hội
I. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Văn phòng (bao gồm cả công tác bình đẳng giới);

- Phòng Bảo trợ xã hội.

- Phòng Thương binh liệt sỹ - Người có công

- Phòng Kế hoạch - tài chính;

- Thanh tra sở

- Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

- Phòng quản lý lao động và dạy nghề

- Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

            * Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Trung tâm Bảo trợ xã hội.

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội

- Trung tâm Giới thiệu việc làm

- Trường Trung cấp nghề ĐắkLắk.

- Quỹ Bảo trợ - Trẻ em
II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Lao động - Thương binh và Xã hội là lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà trực tiếp là người lao động, gia đình và người có công với cách mạng. Vì thế, theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945 thành lập 13 Bộ của Chính phủ lâm thời nước ta có 3 Bộ làm chức năng quản lý các lĩnh vực công tác của ngành đó là Bộ Lao động, Bộ Xã hội và Bộ cứu tế xã hội; ngày 3/10/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 613 thành lập Bộ Thương binh - Cựu binh, đến năm 1987 hợp nhất các Bộ thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày nay.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được sát nhập váo tháng 7/1987 từ Ty Lao động và Ty Thương binh xã hội. Từ đó đến nay Sở hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ từng thời kỳ được Chính phủ quy định.

III. LÃNH ĐẠO SỞ.

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;

- Giám đốc Sở:                       Nguyễn Tấn Hùng
                                             Điện thoại:         0913.436639
                                             Email: hungnt@ldtbxh.daklak.gov.vn

- Phó giám đốc Sở:     Nguyễn Quang Trường
                                             Điện thoại:0982.435572
                                             Email: truongnq@ldtbxh.daklak.gov.vn
- Phó giám đốc Sở:     H Ny Mlô
                                             Điện thoại:0914.201576
                                             Email: hnymlo@ldtbxh.daklak.gov.vn
- Phó giám đốc Sở:     Nguyễn Văn Đàn
                                             Điện thoại:         dannv@ldtbxh.daklak.gov.vn
                                             Email:@ldtbxh.daklak.gov.vn

 

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và theo quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ.

Tên giao dịch: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ĐắkLắk.

Địa chỉ: Số 23 - Đường Trường chinh - Phường

Điện thoại: 0500.3950337 - Fax: 0500.3950340