Trang chủ       Liên hệ       Liên kết       Sơ đồ     Tiếng Việt      English
I. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆN THỜI:
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN HIỆN THỜI CỦA CƠ QUAN:
Văn phòng Sở  
a. Chức năng:  Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tổng hợp; công tác thi đua, khen thưởng ; công tác thông tin, lưu trữ; công tác hành chính, quản trị.
b. Nhiệm vụ :
1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổng hợp:
Làm đầu mối phối hợp các đơn vị thuộc Sở, các Sở, Ban ngành, các đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến công tác điều hành hoạt động chung của ngành giáo dục & đào tạo.
Theo dõi công tác chính trị, tư tưởng, pháp chế, an ninh trật tự trong toàn ngành.
Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình các mặt giáo dục, các hoạt động của ngành đối với cấp trên và hướng dẫn thực hiện cụ thể những nhiệm vụ do các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND quy định đối với cấp dưới; tổng hợp báo cáo công tác giáo dục học sinh dân tộc; theo dõi công tác học sinh, sinh viên trong ngành.
Phối hợp với Công đoàn ngành, với các Phòng thuộc Sở tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức viết sáng kiến, kinh nghiệm và tuyên truyền, phổ biến, đánh giá nhân rộng kết quả trong và ngoài ngành.
Làm đầu mối trong quan hệ với các cơ quan báo chí để thu thập và cung cấp thông tin, tổ chức họp báo theo yêu cầu của Giám đốc, xử lý thông tin hai chiều về các vấn đề có liên quan đến công tác quan hệ và hợp tác quốc tế.
2. Công tác thi đua, khen thưởng ; công tác thông tin, lưu trữ :    
Công tác thi đua, khen thưởng : Hướng dẫn chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua toàn ngành theo từng học kỳ và từng năm học; phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức thức hiện công tác thi đua năm học theo đúng Luật thi đua khen thưởng.
Công tác thông tin, lưu trữ : Cập nhật thông tin phục vụ quản lý, đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời và chính xác ; quản lý, điều hành và duy trì hoạt động website, mạng thông tin nội bộ của ngành; thực hiện chương trình phát thanh, truyền  hình Giáo dục ; phát hành tập san của ngành;  quản lý thực hiện và hướng dẫn công tác hành chính văn thư, lưu trữ trong toàn ngành.
3. Công tác hành chính, quản trị:
Thu nhận và xử  lý các loại công văn đến (trừ công văn mật và gửi đích danh); tổng hợp báo cáo theo giao ban định kỳ ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Sở.
Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Sở : Theo dõi, đôn đốc hoạt động và các báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với các phòng thuộc Sở và cơ sở trực thuộc Sở.
Thực hiện công tác cải cách hành chính cơ quan Sở; quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa .
Quản lý đất đai, trụ sở làm việc, tài sản vật tư thiết bị, đảm bảo các điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, bảo vệ trật tự an toàn, môi trường, cảnh quan cơ quan Sở; tham gia điều hành đội tự vệ cơ quan Sở ; phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm kê, đánh giá tài sản cơ quan theo quy định; quản lý các loại học bổng, tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
Tổ chức việc tiếp khách ; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của ngành.
4. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án về phát triển giáo dục có liên quan.

    Thanh tra Sở
    a. Chức năng :
Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quyền hạn của Giám đốc Sở.
b. Nhiệm vụ :
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật về công tác phòng, chống tham nhũng và các văn bản Pháp luật khác.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và tổ chức hoạt động thanh tra trong phạm vi trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở.
3. Chỉ đạo công tác thanh tra và kiểm tra đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.
4. Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý cán bộ công chức.
5. Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Tỉnh và Chánh Thanh tra Bộ.
6. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án về phát triển giáo dục có liên quan.

    Phòng Kế hoạch - Tài chính
a. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT; về công tác thống kê; về hoạt động tài chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; về công tác quản lý đầu tư xây dựng  và quản lý CSVC trường học của ngành theo phân cấp quản lý.
b. Nhiệm vụ :
1. Công tác quy hoạch, kế hoạch :
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục : Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về phát triển giáo dục Mầm non, Phổ thông, GDTX, GDCN trên địa bàn tỉnh bao gồm các chương trình và phát triển số lượng của từng ngành học, cấp học.
Trình UBND tỉnh quyết định về chỉ tiêu, kế hoạch, quy mô phát triển giáo dục địa phương.
Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đã được cấp trên phê duyệt (kiểm tra, đôn đốc giúp đỡ các đơn vị thực hiện).
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp.
Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia các ngành học, cấp học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & ĐT và UBND tỉnh.
Lập quy hoạch thành lập các cơ sở giáo dục và trường học theo phân cấp quản lý giáo dục của tỉnh.
2. Công tác thống kê:
Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất  theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBNDtỉnh.
Chỉnh lý, phân tích số liệu về giáo dục và về tình hình kinh tế xã hội có liên quan để phục vụ công tác xây dựng  kế hoạch, công tác chỉ đạo chuyên môn  và lập thống kê niên giám.
3. Công tác tài chính:
Lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm của tỉnh, dự toán chi các chương trình, mục tiêu quốc gia theo quy định của pháp luật, phân bổ và cấp phát kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc  theo dự toán được duyệt.
Thực hiện nhiệm vụ cơ quan chủ đầu tư trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý các nguồn vốn của ngành Giáo dục & Đào tạo.
Đề xuất, hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo.
Quản lý hoạt động tài chính các chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục & ĐT,  các dự án ; theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý.
Hướng dẫn quản lý các nguồn thu trong ngành Giáo dục & Đào tạo; xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra mức thu học phí cụ thể trên địa bàn tỉnh
Xây dựng chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện công tác tài chính thuộc phần kinh phí của CQ Sở.
4. Phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục theo quy định của pháp luật trên địa bàn.
5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học :
Hướng dẫn các Phòng Giáo dục & Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở lập kế hoạch dài hạn và hàng năm về xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học.
Phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo phong trào tự làm đồ dùng dạy học, việc bảo quản sử dụng thiết bị và đồ dùng dạy học ở cơ sở.
Kiểm tra việc xây dựng, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và thư viện, trang thiết bị trường học.
6. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án về phát triển giáo dục có liên quan.
Phòng Tổ chức - Cán bộ
Phòng Tổ chức - Cán bộ
a. Chức năng : Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, thực hiện chế độ chính sách trong ngành giáo dục và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong phạm vi được phân cấp.
b. Nhiệm vụ :
1. Công tác xây dựng tổ chức các đơn vị, các cơ sở giáo dục và trường học:
Phối hợp với phòng KH-TC thẩm định, trình các cấp thành lập, giải thể, sáp nhập, tách các cơ sở giáo dục & đào tạo, các đơn vị, trường học.
Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan.
Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức các hoạt động của ngành Giáo dục & Đào tạo.
Phối hợp với Công đoàn ngành, theo dõi công tác triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành.
2. Công tác xây dựng bộ máy quản lý giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên:
Xây dựng bộ máy quản lý giáo dục ; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên của ngành.
Bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý Giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra xét tuyển, thi tuyển giáo viên; sử dụng, thuyên chuyển cán bộ, giáo viên theo phân cấp quản lý của tỉnh; bố trí, điều động nhân sự các Hội đồng thi.
Tham gia thanh tra, kiểm tra các huyện và các đơn vị  trực thuộc Sở thực hiện công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức .
Quản lý hồ sơ cán bộ, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp quản lý của tỉnh.
3. Công tác thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật:
Hướng dẫn và  kiểm tra cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Phối hợp với các phòng chuyên môn đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.
4. Thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác xây dựng, phát triển đảng ngành Giáo dục.   
5. Tham gia Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban chỉ đạo chương trình Tin học hoá công tác quản lý cán bộ ( PMIS ) ngành Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục Tiểu học – Mầm non
a. Chức năng :    Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trước tuổi học phổ thông và trẻ ở bậc tiểu học trong phạm vi toàn tỉnh.
b. Nhiệm vụ :
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất các chủ trương biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục Tiểu học, Mầm non, quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy và học của các loại hình trường, lớp thuộc giáo dục Tiểu học- Mầm non; thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi ở địa phương.
2. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục Tiểu học, giáo dục Mầm non.
3. Tổng hợp, đánh giá tình hình giáo dục Tiểu học-Mầm non theo định kỳ và đột xuất ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ quản lý và giáo viên Tiểu học – Mầm non theo quy định ; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học-Mầm non cấp tỉnh và các Hội thi khác của cấp học.
4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường Tiểu học, Mầm non đạt chuẩn quốc gia    .
5. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án giáo dục hoà nhập, về dạy tiếng Pháp, về dạy tiếng Ê đê …

Phòng Giáo dục Trung học
a. Chức năng : Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Giáo dục Trung học ( THCS và THPT) trong phạm vi toàn tỉnh.
b. Nhiệm vụ :
 1.  Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục THCS, THPT ; quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy và học của các trường THCS, THPT ; thực hiện mục tiêu phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở ở địa phương.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về Giáo dục Trung học đã ban hành trong phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới chương trình Giáo dục Trung học.
3. Tổng hợp, đánh giá tình hình Giáo dục Trung học theo định kỳ và đột xuất ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên THCS, THPT theo quy định ; tổ chức thi giáo viên dạy giỏi THCS, THPT cấp tỉnh và các Hội thi khác đối với giáo viên và học sinh của cấp học;  tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi THPT.
4. Chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng trường THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia    .
5. Quản lý, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra : Công tác giáo dục hướng nghiệp, tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông; công tác giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, an toàn giao thông, tai nạn trường học, hoạt động Đoàn, Hội, Đội, công tác dân số KHH-GĐ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
6. Chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS của các trường THCS.
7. Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10, cấp giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10; công tác chuyển trường học sinh THPT; công tác nuôi, dạy học sinh ở các trường PT dân tộc nội trú, bộ phận nội trú dân nuôi.
8. Quản lý công tác dạy thêm, học thêm và cấp giấy chứng nhận dạy thêm bậc trung học phổ thông.
9. Tham gia hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án về Giáo dục Trung học.

Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp
a. Chức năng :    Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong phạm vi toàn tỉnh.
b. Nhiệm vụ :
1. Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch hoạt động về giáo dục chuyên nghiệp.
2. Quản lý chương trình, kế hoạch dạy và học các loại hình trường lớp thuộc giáo dục chuyên nghiệp.
3. Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng , Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh, hỗ trợ và tạo điều kiện để tổ chức cho sinh viên, học sinh thực tập nghề nghiệp tại địa phương; thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo theo hệ cử tuyển và quản lý liên kết đào tạo các hệ chính quy, các hình thức vừa làm vừa học của các cơ sở giáo dục địa phương với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.
4. Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên; tổ chức thi giáo viên giỏi ngành giáo dục chuyên nghiệp và các Hội thi khác của Giáo dục Chuyên nghiệp.
5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo và tổ chức kiểm tra các trường Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp .
6. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án liên quan đến giáo dục chuyên nghiệp.

Phòng Giáo dục Thường xuyên
a. Chức năng : Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Giáo dục Thường xuyên.
b. Nhiệm vụ :
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động Giáo dục Thường xuyên theo quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch hoạt động về Giáo dục Thường xuyên theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn...
2. Quản lý chương trình, kế hoạch dạy và học các loại hình đào tạo thuộc Giáo dục Thường xuyên; tổ chức thi giáo viên giỏi ngành Giáo dục Thường xuyên và các Hội thi khác của Giáo dục thường xuyên.
3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện, kiểm tra việc dạy tiếng chữ dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức; quản lý hồ sơ các kỳ thi, chứng nhận hoàn thành chương trình theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác củng cố và nâng cao kết quả xoá mù chữ, phổ cập Giáo dục Tiểu học, thực hiện phổ cập Giáo dục Trung học cơ sở.
5. Chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng xã hội học tập, mở rộng các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập cho mọi người.
6. Cấp giấy phép mở cơ sở dạy văn hóa ngoài giờ đào tạo tin học, ngoại ngữ cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ.
7. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án liên quan đến Giáo dục Thường xuyên.

    Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
a. Chức năng : Giúp Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về công tác thi và kiểm định chất lượng GDtrong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
b. Nhiệm vụ :
1. Xây dựng kế hoạch, phương án thi và kiểm định chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học.
2. Tổ chức thực hiện công tác thi và kiểm tra chất lượng của các ngành học, cấp học bao gồm:  Phối hợp với các phòng chuyên môn tổng kết, đánh giá các kỳ thi, hướng dẫn quy chế thi, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi. Tổ chức các kỳ thi, kiểm tra chất lượng; đề xuất thành lập các Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo, tuyển sinh . Tổ chức thực hiện việc ra đề thi, in sao đề thi, chấm thi; tham mưu duyệt kết quả thi; tổ chức cấp giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT; tổ chức thi học sinh giỏi các cấp.
3. Xây dựng ngân hàng đề thi. Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
4. Quản lý hồ sơ tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp
5. Phối hợp với các phòng chuyên môn Sở, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học. Tổ chức triển khai chương trình quản lý học sinh.
6. Tham gia các hoạt động của ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án có liên quan đến khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Phòng Công nghệ Thông tin  
a. Chức năng:  Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin bao gồm: nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục tỉnh theo quy định của pháp luật.
b. Nhiệm vụ :
1. Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật của Bộ Giáo dục & Đào tạo và UBND tỉnh về lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT).
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án  về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị có liên quan lập dự toán kinh phí và phân bổ các nguồn vốn về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực CNTT của toàn ngành giáo dục.
3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án đã được phê duyệt về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp đồng bộ và quản lý công tác bảo đảm an toàn và an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn bảo mật hoạt động của hệ thống máy tính trên mạng (LAN, WAN), duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả website của ngành, mạng tin học nội bộ, thư điện tử công vụ của Sở trên mạng Intemet; bảo đảm hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động giao ban, hội nghị, chỉ đạo trực tuyến của Sở.
 5. Phối hợp với các đơn vị, các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật và khai thác các cơ sở dữ liệu, kho thông tin điện tử về các lĩnh vực công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức triển khai, hướng dẫn sử dụng, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác của các đơn vị thuộc ngành giáo dục.
6. Tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành các dự án có liên quan đến Công nghệ thông tin.
III. HỌ VÀ TÊN, CHỨC VỤ, ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA TỪNG LÃNH ĐẠO TRONG ĐƠN VỊ:
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 Trần Ngọc Sơn Giám đốc 05003.8521 0913435287
2 Vũ Văn Huynh Phó giám đốc 05003.855493 0913423608
3 Nguyễn Ái Hồng Vân Phó giám đốc 05003.812011 0914042900
4 Nguyễn Ngọc Quang Phó giám đốc 05003.841874 0914042624
5 Đỗ Thành Tiến Chánh Văn phòng 05003857421 0913423734
IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ CHÍNH THỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LĂK:
    - Phát ngôn chính thức của Sở GD-ĐT Đăk Lăk:
        + Ông: Đỗ Thành Tiến - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT.
        + Điện thoại: Di động: 0913423734 - Điện thoại bàn: 05003857421
- Cơ quan:
+ Địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.
        + E-mail: vanphong.sodaklak@moet.edu.vn
        + Website: http://www.daklak.edu.vn
        + Điện thoại: 05003.852106
        + Fax: 05003.811208