Bảo hiểm xã hội Tỉnh ĐắkLắk
I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk
- Địa chỉ: Số 08 đường Trần Hưng Đạo - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại:       (0500)3856434
- Fax:                  (0500) 3818955
- Website: www.bhxhdaklak.gov.vn
- Email:   bhxhdaklak@bhxh.daklak.gov.vn
 
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC :
Lãnh đạo cơ quan
1. Giám đốc:
Trương Văn Sáng - Điện thoại CQ: 3856437, DĐ: 0903512822      

2.Phó Giám đốc:
- Phạm Hùng SơnĐiện thoại CQ: 3851370, DĐ: 0913453645      
- Nguyễn Văn Chấn - Điện thoại CQ: 3841089, DĐ: 0913406722      
- Nguyễn Thị Xuân - Điện thoại CQ: 3980303, DĐ: 0914069488     

III. CHỨC NĂNG:

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh ĐăkLăk được thành lập ngày 15/6/1995 theo Quyết định số 18 QĐ/TC-CB của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh ĐăkLăk.

BHXH tỉnh ĐăkLăk là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc, BHYT tự nguyện; quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật.

BHXH tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của ủy ban nhân dân tỉnh.
 
IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
 
1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
3. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT.
4. Tổ chức thu các khoản đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.
5. Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.
6. Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định.
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.
8.Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật và giám sát việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT.
9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra BHXH huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm đại lý do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở xã, phường, thị trấn.
10. Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.
11. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại cơ quan BHXH tỉnh và BHXH huyện.
12. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ của đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT.
13. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động BHXH tỉnh.
14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
16. Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về BHXH, BHYT; kiến nghị với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT.
17. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ bảo hiểm, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT khi tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
18. Quản lý và sử dụng công chức, viên chức, tài chính, tài sản của BHXH tỉnh.
19. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.