Trang chủ       Liên hệ       Liên kết       Sơ đồ     Tiếng Việt      English
Báo cáo KTXH

Thứ sáu, 07/01/2011, 14:18 GMT+7
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2010 và mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2011

Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban Nhân dân tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 của Chính phủ, về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ, về các giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khỏang 6,5% trong năm 2010 và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trong năm 2010 với quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu cơ bản kế hoạch 5 năm đã đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và toàn diện hơn trong giai đoạn tiếp theo.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Phòng Tổng hợp -UBND tỉnh

  Gửi cho bạn bè          In trang này         Về đầu trang

 
CÁC BÁO CÁO KHÁC